توزیع تراکت

پخش و توزیع تراکت تبلیغاتی


بی ادعا و اغراق ما بی مانند هستیم چرا که سعی میکنیم بطور همزمان، کیفیت و

مشتری مداری را تحقق ببخشیم .


مشتری برای کار تبلیغاتی مسلماً نیازمند نیروی حرفه‌ای یا یک تراکت پخش کن است

که حداقل دو ماه مشغول به این کار است کسی که سرعت بالاتر ، نظم بهتر، وضعیت

لباس و ظاهر بهتر و بخصوص طرز رفتار شاخص تری نسبت به کارگر معمولی دارد .

بشتر بخوانید